Wyniki i EWD

Wyniki egzaminu maturalnego 

Szereg zróżnicowanych działań edukacyjnych podejmowanych przez kadrę nauczycielską IX Liceum Ogólnokształcącego przekłada się na bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego. W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy podchodzący do matury uczniowie zdali egzamin, uzyskując tym samym świadectwo dojrzałości.  

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2019/2020:

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w roku szkolnym 2019/2020

[przedmioty humanistyczne]:

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w roku szkolnym 2019/2020

[przedmioty przyrodnicze]:

EWD  

EWD to Edukacyjna Wartość Dodana, która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają. Efektywność nauczania w danej szkole często utożsamiana jest z jej wynikami egzaminacyjnymi. Gdyby wszystkie szkoły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie osiągnięć szkolnych „na wejściu”, to faktycznie wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. Ale tak nie jest. Metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku liceów ogólnokształcących i techników najlepszą dostępną miarą zasobów „na wejściu” są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty. Wyniki egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, lecz także są „nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o poziomie jego zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty matury. EWD jest zatem miarą efektywności nauczania danej szkoły w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi i opisuje wkład szkoły w końcowy wynik egzaminacyjny. Oprócz wyników egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty jako wskaźniki zasobów „na wejściu” w maturalnych modelach EWD wykorzystywane są również informacje o płci i dysleksji ucznia oraz o tym, że niektórzy uczniowie szkoły mieli na etapie ponadgimnazjalnym wydłużony tok nauczania. W tegorocznej edycji rankingu najlepszych trójmiejskich liceów opublikowanym przez Gazetę Wyborczą, który powstał w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych obejmujące wyniki egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat IX Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na  ósmej pozycji w Trójmieście, osiągając wynik 3,6 pkt

1. III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – 12,4 pkt 

2. Gdańskie Liceum Autonomiczne – 10,2 pkt 

3. III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – 6,3 pkt 

4. VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – 5,9 pkt 

5. II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie – 5,6 pkt 

6. V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – 4,5 pkt 

7. I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – 3,7 pkt 

8. IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – 3,6 pkt 

9. XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – 2,9 pkt 

10. XXIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – 2,4 pkt. 

Ranking Liceów Ogólnokształcących – Perspektywy

Ranking Perspektyw został stworzony, aby służyć przede wszystkim rodzicom oraz uczniom, którzy stają przed koniecznością wyboru liceum ogólnokształcącego. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 kapituła brała pod uwagę trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych [np. protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych]. IX Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na 357 miejscu w Polsce [w rankingu uwzględniono wyniki ponad 1000 szkół], 22 miejscu w województwie pomorskim, 9 miejscu w Gdańsku, zdobywając tym samym srebrną odznakę Perspektyw.