Rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. 2020 poz.1394)

Informacje ogólne

 1. Rekrutację do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna składająca się z co najmniej trzech nauczycieli z IX LO, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić :
  a. dyrektor szkoły,
  b. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym w tej szkole.
 2. Dyrektor szkoły wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 3. Szkolna komisja rekrutacyjna po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza
  postępowanie rekrutacyjne:
  a. przyjmuje i weryfikuje zgodność wprowadzonych danych osobowych,
  b. weryfikuje poprawność wprowadzonych ocen i osiągnięć kandydata; uzupełnia ewentualne braki lub poprawia błędy,
  c. ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
  d. ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
  e. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 4. Szkolny punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły i jest otwarty w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

Zasady rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego w roku 2021/2022

 1. Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Kandydat spoza Trójmiasta zakłada swoje konto w Systemie. Szczegóły logowania się do systemu, tryb i harmonogram znajdują się na stronach internetowych systemu w instrukcji rekrutacji dostępnej w szkole oraz w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 2. Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.
 3. Kandydat wprowadza oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2021/2022

KlasaInformacjePrzedmioty brane pod uwagę w trakcie rekrutacji
1A
matematyczno-ekonomiczna
Zobacz • język polski
• matematyka
• geografia
• język angielski
1B
dyplomatyczno-prawnicza z mediami

Zobacz
• język polski
• matematyka
• historia
• j. angielski
1C
matematyczno-fizyczno-informatyczna
Zobacz• język polski
• matematyka
• fizyka
• j. angielski
1D
matematyczno-fizyczno-językowa
Zobacz• język polski
• matematyka
• fizyka
• język angielski
1E
matematyczno-informatyczno-językowa
Zobacz• język polski
• matematyka
• fizyka
• język angielski
1F
biologiczno-chemiczna
(medyczno-psychologiczna)
Zobacz• język polski
• matematyka
• biologia
• chemia
1G
biologiczno-chemiczna
(medyczno-weterynaryjna)
Zobacz• język polski
• matematyka
• biologia
• chemia

Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej IX LO w Gdańsku decydują:
  a. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów ustalonych przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału w szkole,
  b. wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 2. W pierwszej kolejności do liceum będą przyjmowani laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
  a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Szczegółowe kryteria ex aequo dotyczące przyjmowania kandydatów do poszczególnych klas, którzy otrzymali taką sama liczbę punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną wyszczególnione w ofercie edukacyjnej
  szkoły w systemie rekrutacji elektronicznej KSEON dostępnej od maja 2021.
 5. Przyjmowanie kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub kandydatów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw do szkół publicznych, reguluje art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655).
 6. Absolwent szkoły podstawowej w procesie rekrutacji może otrzymać maksymalnie 200 punktów: 100 pkt. za świadectwo i 100 pkt. za egzamin ósmoklasisty.
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i matematyki przelicza się mnożąc wynik procentowy przez 0,35 pkt.
 8. Wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z języka obcego nowożytnego przelicza się mnożąc wynik procentowy przez 0,3 pkt.
 9. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów przyznaje się:
  • celujący – 18 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • dostateczny – 8 punktów
  • dopuszczający – 2 punkty.
 10. Punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się wg następujących zasad:
 1. a. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 3. • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 4. • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
 5. • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. c. uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu wojewódzkim
 7. organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  2. • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  3. • dwóch lub więcej tytułów finalistów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  4. • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
  5. • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  6. • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 8. d. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w pkt. b-c, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
  1. • międzynarodowym – 4 punkty
  2. • krajowym – 3 punkty
  3. • wojewódzkim – 2 punkty
  4. • powiatowym – 1 punkt
 9. e. aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat – 3 punkty
 10. f. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie.
 11. Maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 12. 11. Za osiągnięcia wymienione w pkt10 b-d przyznaje się punkty zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, opublikowanym 24 lutego 2021 r. przez Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Czynność Termin w postępowaniu uzupełniającym
17 maja-21 czerwca 2021
(do godz. 15.00)
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego prze
co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
3 sierpnia-5 sierpnia 2021
25 czerwca-14 lipca 2021
(do godz. 15.00)
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.nie dotyczy
do 14 lipca 2021Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związany z ustaleniem tych okoliczności.5 sierpnia 2021
do 21 lipca 2021Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.13 sierpnia 2021
22 lipca 2021Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.16 sierpnia 2021
23 lipca-30 lipca 2021
(do godz. 15.00)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
17 sierpnia-20 sierpnia 2021 (do godz. 15.00)
2 sierpnia 2021
(do godz. 14.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.23 sierpnia 2021 (do godz. 14.00)
2 sierpnia 2021 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.23 sierpnia 2021
do 5 sierpnia 2021 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
26 sierpnia 2021
do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięć komisji
rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia
złożenia odwołania
do dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia
złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

Dokumentacja wymagana w procesie rekrutacji

 1. W terminie 17.05.2021 r. -21.06.2021 r. należy składać następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:
  a. wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji KSEON zawierający zgłoszenie kandydata, jego listę preferencji, opatrzony własnoręcznym podpisem i podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. Dopuszcza się wniosek elektroniczny
 2. Pozostałe dokumenty, należy dostarczyć do liceum w terminie od dnia 25.06.2021 r. do dnia 14.07.2021 r. , a są to:
  a. potwierdzona kopia lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  b. potwierdzona kopia lub oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. Jeśli kandydat zostanie przyjęty do szkoły, wówczas zobowiązany jest dostarczyć w terminie od 23.07.2020 do 30.07.2020 r. do godz. 15.00:
  a. oryginały dokumentów, jeżeli nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
  b. wypełniony kwestionariusz podania-ankiety (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku – IX LO im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku: www.9liceum.pl
  c. kartę zdrowia,
  d. dwie fotografie (podpisane), format 30 x42 m,
  e. odpis aktu urodzenia,
  f. informacja i oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych,
 1. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły lub w wymaganym terminie nie potwierdzą woli podjęcia nauki, mogą zostać odebrane jedynie przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.