Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny

Młodzież z IX Liceum uczestniczy często w zajęciach z zakresu biologii prowadzonych dla nich na Uniwersytecie Gdańskim lub przez nauczycieli akademickich bezpośrednio w szkole.

Te ostatnie realizowane są w ramach programu „Zaproś naukowca do szkoły”. Co roku są w ramach tego programu prowadzone w IX LO cztery wykłady. Tematy ostatnich to m.in.: „Lasy tropikalne – wpływ na życie na Ziemi”, „Obrazowanie mózgu”, „Jeziora i bagna Pomorza”, „Owady w kryminalistyce”, „Rośliny w kuchni dawnych Gdańszczan”, „Bitwy i wojny w naszym ciele czyli o działaniu układu odpornościowego”.

W ramach programu „Poznaj pracę naukowca” z kolei odbywają się warsztaty dla młodzieży realizowane w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego. Kadra uniwersytecka UG miała już okazję pracować z uczniami IX LO na warsztatach o następującej tematyce: „Głęboka stymulacja mózgu”, „Barwienie bakterii”, „Komórka roślinna w mikroskopie fluorescencyjnym”, „Skąd się w mózgu bierze prąd?”, „Testy behawioralne zwierząt”.

Nauka w Liceum dzisiaj różni się znacznie od tej, jaką pamiętać mogą rodzice naszych uczniów – mówi Joanna Potocka, nauczycielka biologii w IX LO. – Dzisiaj młodzież czerpie swoją wiedzę nie tylko z lekcji, które ma w szkole, ale w dużej mierze także z częstych zewnętrznych wykładów na wyższych uczelniach, warsztatów prowadzonych w uczelnianych laboratoriach czy zewnętrznych imprezach naukowych.

I tak klasy biologiczne IX LO biorą udział również w cyklicznych wykładach na UG „Biologia współczesna”, w „Dniach Mózgu”, „Nocy Biologów”, Dniach Otwartych Wydziału Biologii UG, Bałtyckim Festiwalu Nauki, Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną organizowanych przez GUM-ed i Okręgową Izbę Lekarską. Młodzież wyjeżdża także chętnie na tygodniowe wyprawy naukowe do Błękitnej Szkoły we Władysławowie i Helu. Uczestniczy też w Akcji Bałtyckiej – międzynarodowej akcji liczenia i obrączkowania ptaków, odbywająca się cyklicznie wiosną i jesienią.


Uniwersytecka klasa matematyczno-fizyczna

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego podpisały umowę o współpracy. Wynikiem tego od roku szkolnego 2017/2018 klasa o profilu matematyczno-fizycznym będzie objęta patronatem Instytutu Fizyki UG.

W klasie uniwersyteckiej będzie realizowany autorski program nauczania fizyki. Zwiększenie liczby godzin zajęć z fizyki pozwoli na pogłębione omówienie zagadnień fizycznych oraz wprowadzenie do treści nauczanych na fizyce także elementów matematyki wyższej. Umożliwi to naszym uczniom udział w Olimpiadzie fizycznej, konkursach organizowanych przez uczelnie wyższe, czy po prostu łatwy start na studiach dowolnego kierunku. Część zajęć klasy uniwersyteckiej będzie prowadzonych przez wykładowców akademickich w szkole, a część w laboratoriach Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Załącznik: porozumienie o współpracy w formie listu intencyjnego

Zajęcia klasy ID na UG rozpoczęte! Pierwszy temat: Rachunek różniczkowy. (zdjęcia w załączniku:  )

 

Bierzemy udział w zajęciach pozaszkolnych/pozalekcyjnych:

  • „Spotkania z fizyką” – wykłady organizowane „w czwartki o czwartej” przez WMFiI UG,
  • „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”,
  • „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”,

zajęcia realizowane we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/

  • organizowanych specjalnie dla naszych uczniów przez wykładowców Instytutu Fizyki UG na wybrane przez uczniów tematy fizyczno-matematyczne,
  • „Energia wokół nas” – zajęcia laboratoryjne w szkole.

Bierzemy udział w konkursach:

  • Międzynarodowy Konkurs Fizyczny „Nabój”
  • Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Lwiątko
  • Konkurs EKOTECH organizowany przez IMP PAN
  • Konkurs „Indeks wcześniej” organizowany przez PG

Osobą koordynującą współpracę Liceum z UG i PG w zakresie fizyki, jest pani Barbara Kwaśniewska, nauczyciel fizyki