ROK SZKOLNY 2019/2020

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO PRZY IX LO IM. KRZYSZTOFA KOLBERGERA W GDAŃSKU

OPIEKUN: Beata Kubicka

PRZEWODNICZĄCY – Witold Toczek k. IB3 i Jan Rolka kl. II A

ZASTĘPCA – Kacper Myszak kl. IB4

SEKRETARZ – Janina Gulińska kl. II B

BAL w IX LO

Uczniowie IX LO od 25 października 2019 r. uczestniczą w projekcie Akademia Demokracji. W ramach projektu realizują program Szkoła Demokracji, która zakłada wykonywanie przez samorządy uczniowskie wyzwań, z których zdawane są relacje, zamieszczane na platformie Akademii. Jednym z takich wyzwań była realizacja obszaru Działania uczniów i uczennic, gdzie uczniowie musieli opracować i wdrożyć plan regularnych spotkań między nimi a Panią dyrektor szkoły. Efektem tych spotkań była organizacja tematycznego balu, który zgodnie z wolą uczniów i Pani Dyrektor zostanie wpisany w tradycję IX LO.

Bal zorganizowali uczniowie przy dużej pomocy i pod opieką Samorządu Uczniowskiego.

AKADEMIA DEMOKRACJI

Uczniowie IX LO od 25 października 2019 r. uczestniczą w projekcie Akademia Demokracji. W ramach projektu realizują program Szkoła Demokracji. Program wspiera uczniów, uczennice i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkole. Uczniowie w ramach warsztatów, spotkań z mentorem, panem Tomaszem Szczypkowskim oraz realizacji pięciu obszarów przewidzianych w programie, dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, a także poza nią. Realizacja obszarów i uczestnictwo w szkoleniach online zapewnia uczniom odrębne certyfikaty a szkole certyfikat „Szkoły Demokracji”. Osobami koordynującymi działania w ramach programu Szkoła Demokracji są: Janina Gulińska kl. II B, Kacper Myszak kl. I B4 oraz Mikołaj Radke kl. I B4. Powyższe osoby wspierane są przez władze SU oraz całą społeczność IX LO.

Kilka słów na temat drogi do uzyskania certyfikatu:

Zdobycie certyfikatu przez szkołę zostało obwarowane wykonywaniem przez samorządy uczniowskie wyzwań, z których zdawane są później relacje. Każda z relacji musi zawierać uzasadnienie wyboru obszaru, formy realizacji oraz ewentualne trudności. Wymagane są również materiały dokumentujące realizację wyzwania. Uczniowie w ramach obszaru Wybory i kwestie dokonali korekty regulaminu samorządu uczniowskiego, a w realizacji drugiego obszaru Działania uczniów i uczennic musieli opracować i wdrożyć plan regularnych spotkań między panią dyrektor szkoły, a uczniami. i wdrożyć w szkole. W tej relacji znalazł się opis licytacji na rzecz WOŚP oraz organizacja szkolnego bal, pierwszego tematycznego balu w IX LO. Trzecie wyzwanie Uczenie się i nauczanie wymagało od uczniów utworzenia ankiety, dotyczącej oceniania w naszej szkole. W relacji opisane zostały pytania oraz wyniki ankiety. Ostatni z obszarów jest jeszcze realizowany. Projekt Akademia Demokracji, prawdopodobnie zakończy się w czerwcu br.

 

 

ARCHIWUM

W IX Liceum Samorząd Uczniowski wychodzi poza zwyczajowe ramy. W spotkaniach SU uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie, nie tylko gospodarz klasy, czy trójka klasowa. Ideą, która przyświeca takiemu rozwiązaniu jest danie szansy wszystkim chętnym na aktywizowanie życia szkolnego przez inicjowanie i realizowanie swoich pomysłów.

Głównymi i najczęstszymi z nich są Dni Tematyczne organizowane w IX LO. – Średnio przynajmniej dwa razy w miesiącu organizujemy w szkole takie dni – mówi Zuzanna Adamska, przedstawiciel SU  – Lubimy je, bo pozwalają nam one na swobodniejsze wyrażanie siebie, dobrą zabawę, nieco luźniejsze lekcje, ale przy okazji również naukę zdobywaną w niekonwencjonalny sposób. Tylko w marcu 2017 takich dni było aż cztery: Dzień Kobiet, Dzień Świętego Patryka, Dzień Szczęścia, Festiwal Talentów.

Samorząd Uczniowski we wrześniu wyjeżdża też zwyczajowo na dwudniowy wyjazd integracyjny wspólny z przedstawicielami Rady Rodziców. Oprócz poznawania siebie, zacieśniania kontaktów, wyjazdy te są idealną okazją do omówienia większych projektów, które później SU może przeprowadzić w szkole wspólnie z RR. Tak było z pomysłem na „Przystanek Relaks”. Specjalna strefa wypoczynku powstała w szkole z inicjatywy uczniów i przy aktywnej pomocy rodziców. Ci, razem z młodzieżą i nauczycielami, w trakcie trzech sobotnich przedpołudni, zbudowali ławy, stoły i krzesła teraz wykorzystywane chętnie na miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas przerw.

Życie szkoły, w tym zwłaszcza ciekawe Dni Tematyczne, można podglądać na profilu IX LO na Facebooku (https://www.facebook.com/IXLOGDA) Do bezpośredniej komunikacji młodzieży w sprawach związanych ze szkołą i SU służy grupa na FB do której dołączyć mogą wszyscy uczniowie.

[/et_pb_text]

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZEWODNICZĄCA
Anna Górnicka II A

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
Zuzanna Adamska II D –
Karolina Sytuła I F

SEKRETARZ
Marcin Burandt

OPIEKUNOWIE ze strony Grona Pedagogicznego:
Gabriela Murach g.brzoska.murach.zsonr1gdansk@gmail.com
Magdalena Rudnicka m.rudnicka.zsonr1gdansk@gmail.com

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO IX LICEUM W GDAŃSKU

 Postanowienia wstępne dotyczące Samorządu Uczniowskiego:

 1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
 • nauczyciel (opiekun Samorządu Uczniowskiego),
 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • sekretarz (protokolant),
 • przedstawiciele uczniów poszczególnych klas (gospodarze i ich zastępcy).
 1. Zadaniem przewodniczącego jest:
 • kierowanie pracami Samorządu Uczniowskiego
 • współpraca z dyrektorem szkoły i opiekunem Samorządu Uczniowskiego
 • współpraca z przedstawicielami uczniów
 • reprezentowanie uczniów liceum poza szkołą
 • zwoływanie spotkań Samorządu Uczniowskiego
 • prowadzenie uroczystości szkolnych
 1. Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy:
 • konsultowanie wszystkich decyzji, zadań z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego
 • zastępowanie przewodniczącego podczas jego nieobecności
 1. Zadaniem sekretarza jest napisanie protokołu po każdym spotkaniu Samorządu Uczniowskiego i przekazanie go nauczycielowi pełniącemu funkcje opiekuna
 2. Obowiązkiem uczniów biorących udział w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego (gospodarzy i zastępców gospodarzy danych klas) jest informowanie klas o pracy samorządu.
 3.  Samorząd ma prawo:
 • uczestniczyć w spotkaniach Rady Pedagogicznej za zgodą dyrekcji
 • wygłaszać swoją opinię w sprawach uczniów, szkoły oraz nauczycieli
 • prezentować swe propozycje dotyczące szkoły
 • współpracować z radą Rodziców
 1. Nauczyciela mającego pełnić funkcję  opiekuna Samorządu Uczniowskiego proponują uczniowie uczestniczący w spotkaniach samorządu. Kandydaturę zatwierdza dyrektor szkoły.
 2.  Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybierają uczniowie całej szkoły w powszechnym i tajnym głosowaniu.
 3. Kadencja władz samorządu trwa jeden rok szkolny.
 4. Spotkania samorządu odbywają się tak często, jak jest to potrzebne, a decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel opiekujący się Samorządem Uczniowskim.
 5. Samorząd opracowuje regulamin korzystania z internetowego forum szkoły i wprowadza do niego ewentualne poprawki. Regulamin korzystania z forum musi zostać zaakceptowany przez dyrektora szkoły.
 6. Każdy uczeń korzystający z forum szkoły musi przestrzegać regulaminu tego forum (jest on dostępny dla każdego użytkownika szkolnej strony internetowej).
 7. Każdy uczeń ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące zmian i poprawek w regulaminie członkom władz samorządu.
 8. Uczniowie mają prawo zgłaszać nieprawidłowości związane z zarządem Samorządu Uczniowskiego, wątpliwości dotyczące wydawanych przez niego decyzji i zgłaszać uwagi co do zachowania członków samorządu.
 9. Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz wszelkie jego zmiany muszą zostać zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.
[/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]