Samorząd Uczniowski

W IX Liceum Samorząd Uczniowski wychodzi poza zwyczajowe ramy. W spotkaniach SU uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie, nie tylko gospodarz klasy, czy trójka klasowa. Ideą, która przyświeca takiemu rozwiązaniu jest danie szansy wszystkim chętnym na aktywizowanie życia szkolnego przez inicjowanie i realizowanie swoich pomysłów.

Głównymi i najczęstszymi z nich są Dni Tematyczne organizowane w IX LO. – Średnio przynajmniej dwa razy w miesiącu organizujemy w szkole takie dni – mówi Zuzanna Adamska, przedstawiciel SU  – Lubimy je, bo pozwalają nam one na swobodniejsze wyrażanie siebie, dobrą zabawę, nieco luźniejsze lekcje, ale przy okazji również naukę zdobywaną w niekonwencjonalny sposób. Tylko w marcu 2017 takich dni było aż cztery: Dzień Kobiet, Dzień Świętego Patryka, Dzień Szczęścia, Festiwal Talentów.

Samorząd Uczniowski we wrześniu wyjeżdża też zwyczajowo na dwudniowy wyjazd integracyjny wspólny z przedstawicielami Rady Rodziców. Oprócz poznawania siebie, zacieśniania kontaktów, wyjazdy te są idealną okazją do omówienia większych projektów, które później SU może przeprowadzić w szkole wspólnie z RR. Tak było z pomysłem na „Przystanek Relaks”. Specjalna strefa wypoczynku powstała w szkole z inicjatywy uczniów i przy aktywnej pomocy rodziców. Ci, razem z młodzieżą i nauczycielami, w trakcie trzech sobotnich przedpołudni, zbudowali ławy, stoły i krzesła teraz wykorzystywane chętnie na miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas przerw.

Życie szkoły, w tym zwłaszcza ciekawe Dni Tematyczne, można podglądać na profilu IX LO na Facebooku (https://www.facebook.com/IXLOGDA) Do bezpośredniej komunikacji młodzieży w sprawach związanych ze szkołą i SU służy grupa na FB do której dołączyć mogą wszyscy uczniowie.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZEWODNICZĄCA
Anna Górnicka II A

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
Zuzanna Adamska II D –
Karolina Sytuła I F

SEKRETARZ
Marcin Burandt

 

OPIEKUNOWIE ze strony Grona Pedagogicznego:
Gabriela Murach g.brzoska.murach.zsonr1gdansk@gmail.com
Magdalena Rudnicka m.rudnicka.zsonr1gdansk@gmail.com

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO IX LICEUM W GDAŃSKU

 Postanowienia wstępne dotyczące Samorządu Uczniowskiego:

 1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
 • nauczyciel (opiekun Samorządu Uczniowskiego),
 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • sekretarz (protokolant),
 • przedstawiciele uczniów poszczególnych klas (gospodarze i ich zastępcy).
 1. Zadaniem przewodniczącego jest:
 • kierowanie pracami Samorządu Uczniowskiego
 • współpraca z dyrektorem szkoły i opiekunem Samorządu Uczniowskiego
 • współpraca z przedstawicielami uczniów
 • reprezentowanie uczniów liceum poza szkołą
 • zwoływanie spotkań Samorządu Uczniowskiego
 • prowadzenie uroczystości szkolnych
 1. Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy:
 • konsultowanie wszystkich decyzji, zadań z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego
 • zastępowanie przewodniczącego podczas jego nieobecności
 1. Zadaniem sekretarza jest napisanie protokołu po każdym spotkaniu Samorządu Uczniowskiego i przekazanie go nauczycielowi pełniącemu funkcje opiekuna
 2. Obowiązkiem uczniów biorących udział w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego (gospodarzy i zastępców gospodarzy danych klas) jest informowanie klas o pracy samorządu.
 3.  Samorząd ma prawo:
 • uczestniczyć w spotkaniach Rady Pedagogicznej za zgodą dyrekcji
 • wygłaszać swoją opinię w sprawach uczniów, szkoły oraz nauczycieli
 • prezentować swe propozycje dotyczące szkoły
 • współpracować z radą Rodziców
 1. Nauczyciela mającego pełnić funkcję  opiekuna Samorządu Uczniowskiego proponują uczniowie uczestniczący w spotkaniach samorządu. Kandydaturę zatwierdza dyrektor szkoły.
 2.  Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybierają uczniowie całej szkoły w powszechnym i tajnym głosowaniu.
 3. Kadencja władz samorządu trwa jeden rok szkolny.
 4. Spotkania samorządu odbywają się tak często, jak jest to potrzebne, a decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel opiekujący się Samorządem Uczniowskim.
 5. Samorząd opracowuje regulamin korzystania z internetowego forum szkoły i wprowadza do niego ewentualne poprawki. Regulamin korzystania z forum musi zostać zaakceptowany przez dyrektora szkoły.
 6. Każdy uczeń korzystający z forum szkoły musi przestrzegać regulaminu tego forum (jest on dostępny dla każdego użytkownika szkolnej strony internetowej).
 7. Każdy uczeń ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące zmian i poprawek w regulaminie członkom władz samorządu.
 8. Uczniowie mają prawo zgłaszać nieprawidłowości związane z zarządem Samorządu Uczniowskiego, wątpliwości dotyczące wydawanych przez niego decyzji i zgłaszać uwagi co do zachowania członków samorządu.
 9. Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz wszelkie jego zmiany muszą zostać zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.
Zmień wielkość