Praca

 

Zawód nauczyciela to Twoje powołanie? Chcesz realizować je przez realizację autorskich pomysłów dydaktyczych? Umiesz przekazywać wiedzę w sposób niesztampowy, a jednoczenie skutecznie edukować? Kochasz pracę z młodzieżą i dobrze odnajdujesz się w relacjach z uczniami, szanując ich zdanie i budując atmosfera wzajemnego zaufania?

Jeśli tak – jesteś osobą której szukamy!

Przyślij nam swoje CV, a my skontaktujemy się z Tobą! Jesteśmy ciągle rozwijającym się zespołem. Do naszego Grona Pedagogicznego chcemy dołączać osoby chętne do pracy i nietuzinkowe. Takie, jacy są nasi uczniowie – creative thinkers!

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR1 W GDAŃSKU PŁK. WILKA – KRZYŻANOWSKIEGO 8 80-271 GDAŃSK

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: kierownik gospodarczy

Ilość etatów :1

Oferta z dnia 01/10/2018

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 1. Sprawowanie nadzoru nad zespołem pracowników obsługi
 2. Prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie oraz gospodarowanie środkami trwałymi
 3. Kontrola mediów w placówce
 4. Nadzór nad wyjmowanymi pomieszczeniami w placówce

Wymagania niezbędne

 1. Podstawowa wiedza z zakresu działalności szkolnictwa
 2. Doświadczenie i umiejętność w zarządzaniu zespołem

Ponadto : sumienność, terminowość, komunikatywność, zorientowanie na rezultaty pracy

Informacja o warunkach pracy n danym stanowisku

 1. Praca biurowa, praca przy monitorze co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy
 2. Praca w szkole: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1w Gdańsku ul. płk. Wilka Krzyżanowskiego 8

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny oraz informacje ( CV), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.)
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert mailowo: zso1-gdansk@ixlo.webd.pl

W terminie do 15.10.2018 r.
Informacja dotycząca rekrutacji zostanie przekazana drogą telefoniczną lub mailową wyłącznie do kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne. Osoby nie spełniające wymagań nie będą informowane.

Dokumenty kandydatki/kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZSO nr 1                    w Gdańsku przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.               W tym okresie kandydatki/kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. ZSO nr 1 nie odsyła dokumentów aplikacyjnych.

Po upływie okresu 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatki/kandydata dokumenty zostaną zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ZSO NR 1 ul. płk. Wilka – Krzyżanowskiego 8 Gdańsk
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko w ZSO NR1
Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana  danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 pkt c oraz art.9 ust. 2 pkt b RODO,
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZSO NR1 określonego w przepisach prawa( Kodeks Pracy, przepisy     z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych),
– art6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust. 2 lit a RODO
4) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych nie jest obowiązkowe , jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Pani /Pana do pracy na wolne stanowisko urzędnicze /obsługi w ZSO nr1 w Gdańsku.

Skontaktuj się

 

Zmień wielkość