PRZEDMIOT TYTUŁ INNOWACJI OPIS 
język polski Ogarnij język polski Innowacja ma być rodzajem zabawy z językiem, okazją do uczynienia refleksji na temat konieczności dbałości o język ojczysty. Ma prowadzić do zainteresowania możliwościami języka polskiego (który przegrywa w starciu z językiem angielskim). Dodatkowo ma zachęcić uczniów do poszukiwania nowych sposobów wzbogacania słownictwa, pokazywać niuanse znaczeniowe, uwrażliwiać na piękno ojczystej mowy. Wyszukiwanie treści w internecie będzie też okazją do krytycznego podejścia wobec treści, które uczniowie tam odnajdują, zmotywuje do porównania ich wartości. 
język polski  Aktywni w kulturze. Dzieło filmowe jako inspiracja. Krytyczny odbiór tekstu. Innowacja składa się z ośmiu części, każda – z trzech etapów: czytanie tekstu filmowego, podjęcie inicjatywy twórczej, publikacja działania. Uczniowie uczestniczący w projekcie NHEF „Żak’’po obejrzeniu i przeanalizowaniu dzieła filmowego – 8 projekcji w Kinie „Żak”- wykonują zadania (indywidualne lub grupowe) moderowane przez nauczyciela: recenzja, artykuł, felieton, dzieło plastyczne, film, prezentacja lub inne. Następnie publikują je w szkole. 
język polski  Tekst kultury- poradnik człowieka myślącego Omawianie pozycji z podstawy programowej jako poradników życia dla młodego człowieka, zawierających przykłady i antyprzykłady postaw. 
język polski  O życiu w obozie Omawianie tekstu poprzez odwołanie do sfery intelektualnej i emocjonalnej, wizualizacja treści.  
język polski  Intertekstualność nie taka straszna Ukazywanie potrzeby znajomości literatury ze względu na jej dialogowość i aluzyjność 
matematyka Mathematik auf Deutsch Matematyka w języku niemieckim  Matematyka we współczesnym świecie jest niezbędnym narzędziem służącym do odkrywania otaczającej nas rzeczywistości sensu largo. Jej znajomość jest nieoceniona nie tylko w naukach technicznych czy przyrodniczych, lecz również w naukach humanistycznych, ponieważ w bardzo dużym stopniu przyczynia się do rozwoju zdolności logicznego myślenia. W połączeniu z językiem obcym staje się instrumentem do osiągania wyższych/wymarzonych celów np. związanych z odkrywaniem bogatego świata nauki, przeprowadzania badań akademickich, również na arenie międzynarodowej. Celem innowacji jest z jednej strony przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w świecie matematyki, z drugiej strony wykorzystanie zdobytych umiejętności w języku niemieckim i praktyczne ich zastosowanie na płaszczyźnie naukowej/biznesowej.  
matematyka Matematyka z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjnej.  Celem wprowadzenia innowacji jest pokazanie, iż odpowiednie zastosowanie technologii informacyjnej może zwiększyć efekty kształcenia matematycznego. Innowacja polega na wprowadzeniu oprogramowania wspomagającego nauczanie matematyki; GeoGebrę można zastosować we wszystkich działach występujących w nauczaniu matematyki np: badanie własności funkcji, badanie własności figur płaskich („odkrywanie” twierdzeń), rozwiązywanie zadań z geometrii przestrzennej. 
biologia Biologia eksperymentalna i środowiskowa Celem zajęć jest przede wszystkim sprowokowanie uczestników do bycia twórcami tych zajęć. Uczeń ma poczuć się jak badacz, który musi sam zadać sobie pytanie DLACZEGO, a potem znaleźć ODPOWIEDŹ na postawione sobie pytanie przy pomocy tekstów źródłowych (literatura polska i obcojęzyczna) oraz metodą obserwacji biologicznej i eksperymentu biologicznego. 
wf  Dla zdrowia W miejsce materiału z piłki nożnej w grupie żeńskiej realizowane są bloki tematyczne, które obejmują tematy: 1.Poznajemy przyprawy świata, ich właściwości zdrowotne i zastosowanie w żywieniu. II. Koktajle orzeźwiające, rozgrzewające, odżywcze oraz oczyszczające organizm na bazie produktów naturalnych. III. Zdrowy posiłek do szkoły, pracy. Zamienniki oraz produkty ekologiczne. Cukier, gluten modyfikowany oraz laktoza i kazeina. Działanie w organizmie.  Młodzież pracuje w grupach. Każda grupa ma określone przez nauczyciela zadanie, zakodowane w QR Codzie. Realizują materiał teoretyczny w pracy z urządzeniami medialnymi, następnie przygotowują wybrany posiłek, koktajl. Końcowa praca każdego zespołu polega na przedstawieniu wykonania zadania całej klasie.  
wf Zdrowie dla KAŻDEGO (ZdK) Program ZdK przewiduje wykorzystanie, dedykowanych dla tej grupy wiekowej metod eksponujących autonomię, samodzielność, odwołujących się do wewnętrznej motywacji oraz sprzyjających rozwijaniu indywidualnych strategii uczenia się. Jest to przede wszystkim „Sport Education”. Charakterystyczna dla niej jest: praca w długich cyklach (seasons), budowanie zespołu (affiliation), oraz dostosowywanie przepisów gier do zróżnicowanych możliwości uczniów, w tym co ważne upraszczania gier dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 
biologia „Komórka i jej fizjologia – przedmiot dodatkowy jako nowatorskie rozwiązanie organizacyjne i metodyczne w edukacji klasy biologiczno-chemicznej w klasie pierwszej czteroletniego liceum” W zamyśle autorskim wprowadzenie przedmiotu dodatkowego: Komórka i jej fizjologia, ma podnieść świadomość uczniów, umożliwić rozważny wybór kierunku kształcenia w zakresie studiów medycznych i przyrodniczych, a także uatrakcyjnić i podwyższyć jakość edukacji i przygotowania do studiów uczniów IX LO. 
j. rosyjski Miniatury teatralne w języku rosyjskim-warsztaty. Kanwą warsztatów jest bajka rosyjska rozumiana jako cotygodniowe warsztaty w oparciu o fragmenty bajek rosyjskich w wykonaniu uczniów chcących realizować tę innowację. Bajki stanowią przedmiot ćwiczeń artykulacyjnych, intonacyjnych oraz komunikacyjnych, gdyż nadrzędnym celem zajęć jest zrozumienie budowy bajki rosyjskiej, sposób jej opowiadania-rola narratora gawędziarza, z naciskiem na różnice kulturowe między bajką polską a bajką rosyjską(np. Died Moroz-Mikołaj). 
fizyka Program autorski  Program nauczania fizyki dla klas z rozszerzonymi treściami z fizyki i matematyki w liceum ogólnokształcącym w trzyletnim cyklu nauki. 
fizyka „Nauczanie przez doświadczenie – nowatorskie rozwiązanie organizacyjne i metodyczne z fizyki w edukacji klas drugich i trzecich o profilach  z rozszerzoną fizyką” Innowacja polega na wprowadzeniu dla uczniów klas drugich i trzecich o profilach z rozszerzoną fizyką lekcji w postaci cyklicznych ćwiczeń laboratoryjnych oraz warsztatów doświadczalnych po każdym przerobionym dziale. Uczniowie wykonują samodzielnie lub w parach ćwiczenia laboratoryjne lub doświadczenia z danej partii materiału. Z każdego doświadczenia opracowują sprawozdanie w formie papierowej wg ustalonego szablonu.  
fizyka „Odnawialne źródła energii – nowatorskie rozwiązanie organizacyjne, programowe i metodyczne z fizyki w edukacji klas I – III”  Innowacja polega na wprowadzeniu dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego zajęć pozalekcyjnych w postaci kółka fizycznego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Grupa nie może przekroczyć 12 uczniów. Na potrzeby innowacji zostaną wykorzystane zestawy doświadczalne pozyskane do pracowni fizycznej wraz z tabletami w czasie realizacji przez autora innowacji projektu unijnego z ramienia partnera DC Edukacji pt. „Energia wokół nas” wchodzącego w skład projektu „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” 
j.angielski Discussing social issues  as the key opening the door to understanding and tolerating others. Dyskusja na temat kwestii społecznych kluczem do tolerancji i zrozumienia innych. Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z tematyką społeczną, ściśle związaną z problemami współczesnego świata. Zapoznając się z tematami często budzącymi kontrowersje, uczniowie budują swoją opinię oraz uczą się szacunku do opinii innych. Dodatkowo, poprzez zróżnicowane materiały dydaktyczne ( konferencje ted.com, artykuły z gazet anglojęzycznych, filmów) uczniowie poszerzają swoją wiedzę ogólną, niezbędną dla każdego człowieka. Innowacja spełnia również funkcję profilaktyczną. Tematy takie jak uzależnienia, zaburzenia jedzenia czy depresja poruszają problemy, z którymi boryka się dzisiejsza młodzież. Aspekty społeczne to również tematyka emocji, inteligencji emocjonalnej, asertywności, komunikacji, konfliktowości- czyli zagadnień pomagających w pracy nad własnymi relacjami oraz poprawnej komunikacji z innymi.  Warunkiem koniecznym umożliwiającym wykorzystanie tych umiejętności w pełni jest znajomość języka angielskiego, a w szczególności terminologii związanej z różnymi dziedzinami społecznymi. 
informatyka Program autorski Program autorski obejmuje Projektowanie 3D w Tinkekard Pracę metodą Webquestu-tworzenie strony na podstawie szablony, wykorzystanie narzędzi cyfrowych Tworzenie stron www w języku HTML Naukę języka programowania Python 
informatyka Twórz i wygrywaj Motywacją opracowania innowacji jest duże zainteresowanie uczniów uzyskaniem wiedzy i umiejętności w zakresie m. in. szeroko pojętej grafiki komputerowej, tworzeniem gier komputerowych oraz witryn internetowych. Zawody związane z sektorem IT są wymieniane w czołówce najbardziej perspektywicznych i najbardziej poszukiwanych na polskim rynku pracy. Przewidywanym celem zrealizowania innowacji ma być możliwość rozwijania umiejętności samodzielnych działań w różnych dziedzinach z wykorzystaniem komputera i narzędzi informatycznych.