Dokumenty szkoły

 1. Statut Szkoły Statut IX Liceum Ogólnokształcącego/ WO Wewnątrzszkolne Ocenianie – kliknij
 2. Regulamin podwyższania przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania – kliknij 
 3. Regulamin popraw sprawdzianów i prac klasowych – kliknij
 4. Regulamin Wycieczek szkolnych – kliknij
 5. Regulamin korzystania z telefonów – kliknij
 6. Program wychowawczo profilaktyczny – kliknij
 7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla potrzeb szkoły – kliknij
 8. Wymagania Edukacyjne na oceny zestaw wymagań na poszczególne oceny z przedmiotów obowiązkowych – kliknij
 9. Regulamin Ucznia Regulamin ucznia IX LO – kliknij
 10. Regulamin Rady Rodziców IX LO – kliknij
 11. Procedura nauczania ind. IX LO informacje i procedury działania w zakresie nauczania indywidualnego – kliknij
 12. Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia IXLO z listy uczniów i trybu odwoławczego – kliknij
 13. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej – kliknij
 14. Procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego – kliknij
 15. Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnień z wf – kliknij
 16. Załącznik nr 2 do procedury uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego – kliknij
 17. Załącznik nr 3 do procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego – kliknij
 18. Załącznik nr 4 do procedur uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego – kliknij
 19. OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w dzienniku elektronicznym – kliknij
 20. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM – kliknij
 21. Nadzór realizacji podstawy programowej procedury i komplet dokumentacji o realizacji podstawy programowej – kliknij
 22. Ceremoniał szkolny – kliknij
 23. Procedura organizacji studniówki w IX LO – kliknij
 24. Procedury kryzysowe w IX LO – kliknij
Zmień wielkość