Czy wiecie,że…

...tegoroczną literacką Nagrodę Nike otrzymał Mariusz Szczygieł za książkę "Nie ma"? Zapraszamy do naszej biblioteki po jego inne utwory: "Laska nebeska" "Zrób sobie raj" "Projekt prawda" (z dedykacją autora dla uczniów IX LO 🙂 "Niedziela, która zdarzyła się w środę"...

czytaj dalej

Tost za książkę

Z okazji Dnia Chłopaka w bibliotece szkolnej odbyła się akcja „Tost za książkę”. Na każdego chłopaka, który wypożyczył nie lekturę czekała niespodzianka – słodki tost z nutellą.

czytaj dalej

Konkurs „Inspirowane literaturą”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie techniką dowolną  (np. grafika, komiks, collage, wiersz, utwór wokalny, kostium, wyklejanka) prac inspirowanych ulubionym utworem literackim Do konkursu można zgłosić tylko 1 pracę. Praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i...

czytaj dalej

Oczami młodych – KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla młodzieży „Świat oczami młodych” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską. „Świat oczami młodych” to jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Projekty oraz nazwiska...

czytaj dalej

książkowe nowości

Zapraszamy do lektury nowych książek!!! Dzięki współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku biblioteka IX LO wzbogaciła się o 70 nowych tytułów m.in. z działów: literatury pięknej, historii, biologii,...

czytaj dalej

Wyróżnienie dla Jana Komosy z klasy 2c

Miło nam ogłosić , iż wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Gdańsk w literaturze”                                        zdobył nasz uczeń Jan Komosa z klasy 2c. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się...

czytaj dalej

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W IX LO

poniedziałek: 7.45-16.00
wtorek: 7.45-16.00
środa: 7.45-16.00
czwartek: 7.45-16.00
piątek: 7.45-15.30

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Zadania biblioteki

1.Biblioteka szkolna z czytelnią są pracowniami służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, popularyzowaniu wiedzy i literatury oraz wiedzy o regionie.
2. Biblioteka jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
3. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco–wychowawczej, opiekuńczo–wychowawczej i kulturalno–rekreacyjnej.
4. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno–wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
5. Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór służący do realizacji programu dydaktyczno– wychowawczego szkoły oraz zgodny z potrzebami i zainteresowaniami uczniów i nauczycieli.

Prawa i obowiązki czytelników

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki mają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie i zagubienie wypożyczonych książek oraz innych materiałów.
3. Biblioteka może określić jednorazową ilość wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
5. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
6. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (karty obiegowej) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Organizacja biblioteki

1.Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

A/zapewnia właściwe pomieszczenie i jego wyposażenie (zgodne z przepisami BHP), warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

B/zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi i pedagogicznymi) według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego,

C/zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

D/zarządza skontrum zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązujacymi przepisami, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika,

E/w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. 3. Jeżeli w bibliotece będzie przeprowadzane skontrum, okres udostępniania zostanie odpowiednio skrócony.
4. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
5. Jeden dzień w tygodniu (środa) jest przeznaczony na prace związane z zakupem opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczyciela bibliotekarza. Zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
6. Wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły, mogą być też dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.
7. Książki są wypożyczane na okres dwu tygodni, czasopisma i inne materiały na jeden tydzień. W razie potrzeby okres wypożyczenia można przedłużyć.

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonego mu księgozbioru.
2. Gromadzi (zakupy i ewidencja), opracowuje (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja) i udostępnia (w wypożyczalni i czytelni) księgozbiór służący do realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz zgodny z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
3. Służy pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów .
4. Prowadzi różnorodne formy popularyzacji literatury i inspirowania czytelnictwa.
5. Prowadzi i rozbudowuje własny warsztat informacyjny umożliwiający udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki zagadnieniowej). Tworzy nowoczesne, komputerowe bazy danych.
6. Realizuje program przysposobienia czytelniczo – informacyjnego, współpracując z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
7. Przekazuje i uzupełnia na bieżąco księgozbiór w gabinetach przedmiotowych.
8. Sporządza plan oraz roczne sprawozdanie z pracy biblioteki oraz harmonogram zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.
9. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół zainteresowań, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia.
10. Doskonali warsztat swojej pracy.

Zmień wielkość