WYŚLIJ DOBRĄ WIADOMOŚĆ!

Biblioteka zaprasza Uczniów i wszystkich Pracowników do udziału w akcji: WYŚLIJ DOBRĄ WIADOMOŚĆ PRZEZ TWOJE OKNO! Sfotografuj na tle widoku z okna książkę, której tytuł jest przekazem pozytywnej energii, optymizmu i nadziei na szybkie spotkanie w murach IX LO. Na...

czytaj dalej

„Jedyną gorszą rzeczą od nieprzeczytania żadnej książki w ciągu ostatnich dziewięćdziesięciu dni jest nieprzeczytanie żadnej książki w ciągu ostatnich dziewięćdziesięciu dni i myślenie, że to nie ma znaczenia.” Jim Rohn (amerykański przedsiębiorca i pisarz)

Pusto i cicho w szkolnej bibliotece☹️ Uczniom bez dostępu do biblioteki też jest smuuutno. 😭To oczywiste. Ale wirtualnie możecie sięgnąć do lektur, innych książek i tekstów kultury. Polecamy...

czytaj dalej

Konkurs dla dziewcząt

Atrakcyjne nagrody! Czas składania prac do piątku 6.03. do g.12.00 (w bibliotece). 👩‍🏫🦸‍♀️🏃‍♀️👩‍🌾 https://www.swedenabroad.se/…/nyhet…/konkurs-siła-dziewczyn/Bez Pippi Pończoszanki nie byłoby Grety Thunberg? Co to znaczy robić coś „jak dziewczyna”? Jak wzmocnić w...

czytaj dalej
Uwaga maratończycy!

Uwaga maratończycy!

Test z  „Autostopem przez Galaktykę”odbędzie się w czwartek 9 stycznia na 3. lekcji w bibliotece. Następna książka to 451° Fahrenheita - Ray Bradbury

czytaj dalej
WIELKI MARATON CZYTELNICZY

WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Uwaga maratończycy!Test z Pratchetta odbędzie się w poniedziałek 9.12 br.na 3. lekcji w bibliotece. Następna książka to "Autostopem przez Galaktykę" (mamy ją na półce😀).📖 NASTĘPNA LEKTURA [

czytaj dalej
Czy wiecie,że…

Czy wiecie,że…

...tegoroczną literacką Nagrodę Nike otrzymał Mariusz Szczygieł za książkę "Nie ma"? Zapraszamy do naszej biblioteki po jego inne utwory: "Laska nebeska" "Zrób sobie raj" "Projekt prawda" (z dedykacją autora dla uczniów IX LO 🙂 "Niedziela, która zdarzyła się w środę"...

czytaj dalej

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W IX LO

poniedziałek: 7.45-16.00
wtorek: 7.45-16.00
środa: 7.45-16.00
czwartek: 7.45-16.00
piątek: 7.45-15.30

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Zadania biblioteki

1.Biblioteka szkolna z czytelnią są pracowniami służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, popularyzowaniu wiedzy i literatury oraz wiedzy o regionie.
2. Biblioteka jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
3. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco–wychowawczej, opiekuńczo–wychowawczej i kulturalno–rekreacyjnej.
4. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno–wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
5. Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór służący do realizacji programu dydaktyczno– wychowawczego szkoły oraz zgodny z potrzebami i zainteresowaniami uczniów i nauczycieli.

Prawa i obowiązki czytelników

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki mają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie i zagubienie wypożyczonych książek oraz innych materiałów.
3. Biblioteka może określić jednorazową ilość wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
5. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
6. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (karty obiegowej) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Organizacja biblioteki

1.Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

A/zapewnia właściwe pomieszczenie i jego wyposażenie (zgodne z przepisami BHP), warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

B/zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi i pedagogicznymi) według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego,

C/zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

D/zarządza skontrum zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązujacymi przepisami, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika,

E/w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. 3. Jeżeli w bibliotece będzie przeprowadzane skontrum, okres udostępniania zostanie odpowiednio skrócony.
4. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
5. Jeden dzień w tygodniu (środa) jest przeznaczony na prace związane z zakupem opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczyciela bibliotekarza. Zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
6. Wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły, mogą być też dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.
7. Książki są wypożyczane na okres dwu tygodni, czasopisma i inne materiały na jeden tydzień. W razie potrzeby okres wypożyczenia można przedłużyć.

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonego mu księgozbioru.
2. Gromadzi (zakupy i ewidencja), opracowuje (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja) i udostępnia (w wypożyczalni i czytelni) księgozbiór służący do realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz zgodny z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
3. Służy pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów .
4. Prowadzi różnorodne formy popularyzacji literatury i inspirowania czytelnictwa.
5. Prowadzi i rozbudowuje własny warsztat informacyjny umożliwiający udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki zagadnieniowej). Tworzy nowoczesne, komputerowe bazy danych.
6. Realizuje program przysposobienia czytelniczo – informacyjnego, współpracując z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
7. Przekazuje i uzupełnia na bieżąco księgozbiór w gabinetach przedmiotowych.
8. Sporządza plan oraz roczne sprawozdanie z pracy biblioteki oraz harmonogram zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.
9. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół zainteresowań, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia.
10. Doskonali warsztat swojej pracy.