Na podstawie: 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

§ 5. 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (…) na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (…) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

oraz 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (z późniejszymi zmianami). 

§ 31. 

2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (prawnych opiekunów).  

Zasady zwalniania:  

  1. Nauczyciel wychowania fizycznego ucznia, który zgłasza dolegliwości zdrowotne zwalnia tego dnia z ćwiczeń na zajęciach oraz informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, który informuje rodziców ucznia  
  1. Nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie pisemnej informacji rodziców ucznia o jego dolegliwościach zdrowotnych na łączny okres nie dłuższy niż jeden tydzień. W przypadku konieczności zwalniania przez nauczyciela WF ucznia z udziału w ćwiczeniach na podstawie informacji od rodziców ucznia na okres dłuższy niż tydzień, nauczyciel WF uzgadnia z wychowawcą klasy sposób wyjaśnienia z rodzicami ucznia kwestii jego dolegliwości zdrowotnych.   
  1. Nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego na czas określony w zaświadczeniu, jednak na okres nie dłuższy niż łącznie jeden miesiąc.  
  1. Uczeń powinien dostarczyć nauczycielowi wychowania fizycznego zwolnienie z ćwiczeń w przeciągu dwóch tygodni od zaistniałej sytuacji. 
  1. Zaświadczenia lekarskie o niezdolności ucznia do wykonywania niektórych ćwiczeń lub niezdolności do udziału we wszelkich ćwiczeniach przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (uczeń lub jego rodzice dostarczają do sekretariatu Szkoły). Dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania niektórych ćwiczeń lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego na czas określony w opinii lekarza, o czym informuje wychowawcę klasy i nauczyciela wychowania fizycznego. 
  1. Nauczyciel wychowania fizycznego, w zależności od długości zwolnienia oraz ew. w zależności od liczby sformułowanych w ciągu roku szkolnego ocen z wychowania fizycznego, podejmuje decyzję, czy uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną z tego przedmiotu, czy w dokumentacji przebiegu kształcenia wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
  1. Szkoła zapewnia uczniowi zwolnionemu z realizacji zajęć wychowania fizycznego opiekę w czasie trwania zajęć wychowania fizycznego. Szczegóły opieki uzgadnia nauczyciel wychowania fizycznego z wychowawcą klasy.  

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZSO NR 1 W GDAŃSKU

Nauczyciele WF: Gabriela Brzóska – Murach, Joanna Klonowska, Beata Zaremba, Łukasz Godlewski, Przemek Suchcicki, Jarosław Jasiel

Rok szkolny 2019/2020

Przedmiotem oceny są następujące właściwości ucznia pogrupowane w obszary :

· Aktywność i systematyczność ucznia w zajęciach obligatoryjnych-wysiłek (A waga 4)

· Poziom i postęp umiejętności ruchowych – OE (B waga 3)

· Poziom i postęp umiejętności zastosowania wiedzy w działaniu – OE (D waga 1)

· Działania na rzecz WF- wysiłek (C waga 2)

AKTYWNOŚĆ i SYSTEMATYCZNOŚĆ UCZNIA W ZAJĘCIACH OBLIGATORYJNYCH (A waga 4)

Bieżąca ocena aktywności i systematyczności na każdych zajęciach w skali dwustopniowej (+/–):

– (+) plus otrzymuje uczeń, który wziął udział w zajęciach i ćwiczył w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości,

– (–) minus otrzymuje uczeń, który bez uzasadnionego powodu unika ćwiczeń, w tym nie ma stroju do ćwiczeń lub jest nieobecny bez usprawiedliwienia.

Ocena miesięczna z obszaru oceniania „aktywność i systematyczność w lekcjach WF” wyrażona w skali szkolnej „6-1” (ok.10 lekcji w miesiącu):

Kryteria oceny:

Na koniec każdego kolejnego miesiąca roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje ocenę aktywności i systematyczności wyrażoną w skali szkolnej „6-1” i wyliczoną wg następujących kryteriów (ok.10 lekcji w miesiącu):

Celujący (6) – brał udział w co najmniej w 9 zajęciach i 8 razy ćwiczył w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, brak minusów

Bardzo dobry (5) – brał udział w co najmniej w 8 zajęciach i 7 razy ćwiczył w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, nie więcej niż 1 minus

Dobry (4) – brał udział w co najmniej w 7 zajęciach i 5 razy ćwiczył w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, nie więcej niż 3 minusy

Dostateczny (3) – brał udział w co najmniej w 6 zajęciach i 4 razy ćwiczył w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, nie więcej niż 5 minusów

Dopuszczający (2) – brał udział w co najmniej w 5 zajęciach

Niepodjęcie ćwiczenia bez uzasadnionego powodu (np. z powodu braku stroju do ćwiczeń) oraz nieusprawiedliwiona nieobecność są traktowane jako unikanie ćwiczeń. Uczeń wówczas otrzymuje minus.

UWAGI:

· Nieobecność spowodowana zawodami sportowymi lub innymi konkursami szkolnymi i pozaszkolnymi traktowana jest jak uczestnictwo w zajęciach po uprzednim poinformowaniu nauczyciela WF (w przypadku imprez nie związanych z naszą szkołą na piśmie od rodziców lub organizatorów).

· Przez nieobecność nieusprawiedliwioną rozumie się brak informacji dostarczonej do nauczyciela wychowania fizycznego na piśmie od rodziców lub lekarza w przeciągu dwóch tygodni od zaistniałej sytuacji.

· W przypadku ciągłej dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole lub zwolnienia z ćwiczeń, szczegółowe kryteria oceny ustala się indywidualnie dla ucznia.

· Uczeń, aby uzyskać zwolnienie całościowe lub częściowe z WF powinien przedstawić dyrektorowi Szkoły zaświadczenie lekarskie na druku ze strony szkoły.

POSTĘP I POZIOM UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH (B waga 3)

Umiejętności ruchowe będą oceniane na koniec każdego cyklu zajęć jako podsumowanie nauczania i doskonalenia poszczególnych technik, dyscyplin ujętych w programie. Sprawdzanie umiejętności ma charakter najbardziej zbliżony do wykorzystania umiejętności w praktyce. Uczeń otrzymuje oceny w skali szkolnej.

Ocena bieżąca z obszaru oceniania „umiejętności ruchowe” wyrażona w skali szkolnej „6 -1”

Kryteria oceny:

Celujący (6) – przynajmniej 96%

Bardzo dobry+ (5+) – przynajmniej 92%

Bardzo dobry (5) – przynajmniej 86%

Dobry+ (4+) – przynajmniej 80%

Dobry (4) – przynajmniej 71%

Dostateczny+ (3+) – przynajmniej 64%

Dostateczny (3) – przynajmniej 51%

Dopuszczający+ (2+) – przynajmniej 48%

Dopuszczający (2) – przynajmniej 40%

UWAGI:

Uczeń jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni po powrocie ze zwolnienia do zaliczenia testu sprawdzającego umiejętności.

POZIOM I POSTĘP UMIEJĘTNOŚCI ZASTOSOWANIA WIEDZY W DZIAŁANIU (D waga 1)

Opanowanie wiadomości to jeden z warunków samodzielnej aktywności, rozwijania sprawności fizycznej i kształtowania nawyków całożyciowej troski o zdrowie.

Akcentujemy wiedzę z zakresu:

· Edukacji zdrowotnej

· Bezpiecznej aktywności fizycznej i higieny osobistej

· Wiedzy z zakresu związków aktywności i sprawności fizycznej ze zdrowiem.

· Przepisów i regulaminów sportowych oraz techniki i taktyki dyscyplin sportowych wynikających z programu nauczania

· Aktualności sportowych

Wiadomości będą oceniane na bieżąco na podstawie odpowiedzi ustnej, krzyżówki, prac pisemnych, projektów, działań praktycznych. Uczeń będzie otrzymywał ocenę w skali szkolnej.

Ocena bieżąca z obszaru oceniania „wiadomości” wyrażona w skali szkolnej „6-1”

Kryteria oceny:

Celujący (6) – przynajmniej 96%

Bardzo dobry (5) – przynajmniej 86%

Dobry (4) – przynajmniej 70%

Dostateczny (3) – przynajmniej 60%

Dopuszczający (2) – przynajmniej 50%

DZIAŁANIA NA RZECZ WF (C waga 2)

Kryteria oceny;

Ocenie w skali szkolnej podlegają:

· uczniowie uprawiający sport wyczynowy – celujący (100 %)

· starty w zawodach lub udział w imprezach rekreacyjnych np. Bieg Gdańszczan itp. – celujący (100%)

· reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – celujący (100%)

· SKS – kryteria oceny obowiązują jak w obszarze systematyczność i aktywność

· pełnienie funkcji organizacyjnych w czasie nieobligatoryjnych zajęć WF:

ü Znacząca pomoc przy organizacji zawodów sportowych – celujący (100 %)

ü Znaczny wkład w upowszechnianie info na temat szkolnej KF – celujący (100 %)

UWAGI KOŃCOWE:

1. Ocena semestralna lub końcowa jest średnią ważoną ocen:

· Aktywność i systematyczność uczniów w zajęciach obligatoryjnych (A),

· poziomu i postępu umiejętności ruchowych (U),

· poziomu i postępu umiejętności zastosowania wiedzy w działaniu (W),

· działania na rzecz WF (KF).

Ocena klasyfikacyjna = 4A+ 3U + 1W + 2KF) /10

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Zaświadczenie powinno być przedstawione na specjalnym druku dostępnym na stronie internetowej szkoły.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Uczeń, który opuścił powyżej 50% zajęć i jeżeli nie ma podstaw do sformułowania oceny klasyfikacyjnej, jest niesklasyfikowany.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY LUB POPRAWKOWY

Ocena klasyfikacyjna z wychowania fizycznego jest ustalana na podstawie:

· wysiłku ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz

· osiągnięć edukacyjnych ucznia, czyli umiejętności ruchowych i umiejętności zastosowania wiedzy w działaniu.

Udział oceny wysiłku w ocenie klasyfikacyjnej stanowi 3/5(60%), a udział oceny osiągnięć – 2/5(40%).

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych i dotyczy składowej oceny klasyfikacyjnej – osiągnięć edukacyjnych.

Wymagania (zadania) dla ucznia w ramach egzaminu klasyfikacyjnego dotyczą umiejętności ruchowych oraz umiejętności zastosowania wiedzy w działaniu. Zadania dla ucznia dotyczą treści wynikających z podstawy programowej oraz realizowanego w szkole programu wychowania fizycznego i muszą obejmować osiągnięcia ucznia przewidziane w aktualnym roku szkolnym.

Ostatecznie ocenę klasyfikacyjną ucznia ustala się uwzględniając proporcjonalnie:

· ocenę wysiłku ustaloną na podstawie obserwacji aktywności ucznia w ciągu całego roku szkolnego,

· wynik egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.

Ocena klasyfikacyjna = (4A+ 3U + 1