1.Ocenie podlegają:

a) wiadomości z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej zgodnie z I standardem wymagań egzaminacyjnych:

 • znajomość faktów
 • rozumienie i stosowanie pojęć
 • znajomość i rozumienie prawidłowości i teorii
 • przedstawianie i wyjaśnianie zdarzeń, zjawisk i procesów

b) umiejętności przedmiotowe z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej zgodnie z II i III standardem wymagań egzaminacyjnych:

 • posługiwanie się pomocami dydaktycznymi (podręcznikiem, mapami, rocznikami statystycznymi, schematami i zestawieniami tabelarycznymi, diagramami itp.)
 • pozyskiwanie, wykorzystanie i przetwarzanie informacji
 • interpretacja i rozumienie tekstów geograficznych
 • analiza i interpretacja wyników obserwacji i doświadczeń geograficznych
 • analiza map różnej treści
 • zastosowanie informacji geograficznych w celu rozwiązania zadań praktycznych i problemów życia codziennego
 • umiejętne wyszukiwanie i interpretacja danych statystycznych
 • selekcjonowanie, porównywanie, grupowanie informacji według określonych kryteriów
 • ocenianie i rozumienie problemów w różnych skalach przestrzennych i czasowych
 • interpretacja, analiza i ocena poznanych związków przyczynowo-skutkowych (człowiek–przyroda–gospodarka)

c) umiejętności kluczowe:

 • samodzielność (planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią odpowiedzialności, dokonywanie dojrzałych wyborów)
 • kreatywność (wykorzystanie informacji z różnych źródeł, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy)
 • praca w grupie (skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacja, prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych)
 • aktywna postawa na lekcji (prezentacja wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie edukacji)

d)  inne obszary aktywności:

 • systematyczność
 • przygotowanie do lekcji
 • zadania domowe
 • zaangażowanie
 • prace dodatkowe (dla chętnych)
 • zainteresowanie przedmiotem
 • udział w konkursach

 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania stopni szkolnych :

     Ocenę celującą  otrzymuje uczeń , który:

 • opanował w pełnym zakresie podstawę programową z przedmiotu, posiadana wiedza jest  powiązana w logiczny układ
 • wyjaśnia związki i zależności procesów geograficznych bez ingerencji i pomocy nauczyciela
 • samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą w teorii i praktyce  
 • rozwiązuje problemy w twórczy sposób
 • swobodnie posługuje się terminologią geograficzną
 • uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach

Ocenę bardzo dobrą + otrzymuje uczeń , który:

 • opanował w pełnym zakresie podstawę programową z przedmiotu, posiadana wiedza jest powiązana w logiczny układ
 • wyjaśnia związki i zależności procesów geograficznych bez ingerencji i pomocy nauczyciela
 • samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą w teorii i praktyce 
 • swobodnie posługuje się terminologią geograficzną
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności
 • uczestniczy w konkursach szkolnych i osiąga zadowalające wyniki

Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń , który:

 • wyczerpująco opanował podstawę programową  w zakresie wiadomości i umiejętności , posiadana wiedza jest powiązana w logiczny układ
 • właściwie rozumie i uogólnia związki między procesami geograficznymi
 • samodzielnie wyjaśnia zjawiska i problemy
 • umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce
 • operuje poprawnym językiem, stylem wypowiedzi
 • poprawnie posługuje się terminologią naukową
 • wykazuje się aktywną postawą w klasie

Ocenę dobrą + otrzymuje uczeń , który:

 • dobrze opanował podstawę programową z zakresu geografii, posiadana wiedza jest powiązana w logiczny układ
 • potrafi samodzielnie wyjaśnić typowe zależności , w sytuacjach nietypowych korzysta z niewielkich wskazówek nauczyciela
 • rozwiązuje mniej skomplikowane problemy w twórczy sposób
 • stosunkowo sprawnie  posługuje  się terminologią geograficzną
 • wykazuje się aktywnością na lekcji

Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który :

 • opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programowa na poziomie rozszerzającym
 • potrafi  samodzielnie wyjaśniać typowe zależności, w sytuacjach nietypowych korzysta ze wskazówek nauczyciela
 • posługuje się terminologią geograficzną w stopniu zadowalającym
 • sprawnie rozwiązuje  zadania geograficzne,
 • potrafi przeprowadzić prostą analizę związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy elementami środowiska geograficznego,
 • samodzielnie dokonuje analizy danych statystycznych przedstawionych w różnej formie

Ocenę dostateczną + otrzymuje uczeń , który:

 • opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową na poziomie rozszerzającym, posiadana wiedza jest stosunkowo logicznie uporządkowana
 • poprawnie rozumie związki przyczynowo –skutkowe zjawisk geograficznych
 • poprawnie wykonuje proste obliczenia geograficzne
 • stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych, w sytuacjach nietypowych korzysta z pomocy nauczyciela
 • posiada zadowalający zasób słownictwa geograficznego, wypowiedzi są  poprawne i zwięzłe

Ocenę dostateczną   otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową na poziomie podstawowym  
 • wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów geograficznych
 • stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych
 • wykonuje proste obliczenia geograficzne
 • wskazuje elementarne związki  przyczynowo-skutkowe  zachodzące  pomiędzy elementami środowiska geograficznego
 • rozwiązuje samodzielnie zadania i problemy geograficzne o podstawowym stopniu trudności
 • posiada przeciętny zasób słownictwa , wypowiedzi są niespójne , popełnia niewielkie i nieliczne błędy
 • wykazuje się sporadyczną aktywnością

Ocenę dopuszczającą + otrzymuje uczeń , który:

 • opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową na poziomie koniecznym
 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy typowe o małym stopniu trudności
 • wykazuje się znajomością i rozumieniem prostych pojęć i terminów geograficznych
 • wskazuje elementarne powiązania przyczynowo-skutkowe procesów zachodzących w środowisku geograficznym
 • jest raczej biernym uczestnikiem zajęć lekcyjnych

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:

 • opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową na poziomie koniecznym  
 • potrafi  rozwiązać elementarne zadania i problemy najbardziej typowe o niewielkim stopniu trudności korzystając ze wskazówek nauczyciela
 • wykazuje  się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych
 • wskazuje elementarne związki pomiędzy elementami środowiska geograficznego
 • odtwarza podstawowe wiadomości i procedury
 • słabo rozumie treści , brak umiejętności wyjaśniania zjawisk
 • jest biernym uczestnikiem zajęć lekcyjnych

Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który :

 • nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania
 • nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych
 • nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań
 • nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności potrzebnych na dalszym etapie kształcenia.

3. Standardy wymagań z geografii na poszczególne oceny:

Osiągnięcia ucznia określono w ten sposób, że stanowią one spełnienie wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających, dopełniających i wykraczających.

 • Wymagania konieczne – obejmują te elementy treści, które mogą świadczyć o możliwości opanowania, przy odpowiednim nakładzie pracy, pozostałych elementów tej treści. Stanowią je elementy najłatwiejsze, najczęściej stosowane, praktyczne, niewymagające większych modyfikacji, niezbędne do uczenia się ogółu podstawowych wiadomości i umiejętności.
 • Wymagania podstawowe – obejmują treści najprzystępniejsze, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.
 • Wymagania rozszerzające – obejmują elementy treści umiarkowanie przystępne, bardziej złożone i mniej typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne na dalszym etapie kształcenia, pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.
 • Wymagania dopełniające – obejmują elementy treści trudne do opanowania, złożone i nietypowe, występujące w wielu równoległych ujęciach, wyspecjalizowane, o trudno przewidywalnym zastosowaniu.
 • Wymagania wykraczające – obejmują wiadomości i umiejętności z wybranej dziedziny geografii, wykraczające trudnością poza poziom rozszerzony, szczególnie złożone i oryginalne, twórcze naukowo, wąsko specjalistyczne

Poziomy wymagań są ze sobą ściśle powiązane i zależne, każdy poziom wyższy zawiera w sobie zakres niższy. Związek pomiędzy osiągnięciami ucznia a stopniami szkolnymi jest następujący:

 • wymagania konieczne –ocena dopuszczająca (2)
 • wymagania konieczne, podstawowe -ocena dostateczna (3)
 • wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające –ocena dobra (4)
 • wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające, dopełniające -ocena bardzo dobra (5)
 • wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające, pełne, wykraczające –ocena celująca (6)

Wymagania te są zgodne z wymaganiami edukacyjnymi geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym –„Oblicza geografii” wydawnictwa Nowa Era , Program nauczania geografii w liceum ogólnokształcącym i technikum ‘Oblicza geografii” autorstwa Ewy Marii Tuz

4. Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami:

 • uczniowi z dysleksją – wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej (docenia się przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań)
 • ucznia z dysgrafią – w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych, w pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść (stronę merytoryczną)
 • innego typu schorzenia – zgodnie z zaleceniami poradni .

5. Formy i metody sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia:

a) odpowiedzi ustne

b) prace pisemne :

– kartkówki-obejmują zakres materiału max. z trzech ostatnich lekcji, czas do 15min., są niezapowiedziane

 – sprawdziany, prace klasowe – obejmują zakres materiału z jednego lub kilku działów, są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem

 – pisemne prace maturalne, przedmiotowe testy diagnostyczne

c) praca na lekcji w tym ocena wystawiana na podstawie podsumowania tzw. „plusów” i „minusów” („+”poprawna odpowiedź  „-” demonstracyjny brak pracy na lekcji

sześć plusów – ocena celująca, pięć plusów – ocena bardzo dobra itd., cztery minusy – ocena niedostateczna

d)  prace domowe

e)  projekty edukacyjne

f)  aktywność rozumiana jako:

 • osiągnięcia w konkursach przedmiotowych
 • przygotowanie prezentacji
 • udział w wykładach, warsztatach i innych tematycznych zajęciach  edukacyjnych zakończony złożeniem karty pracy lub sprawozdania.

6. Zasady oceniania regulowane przez WSO –  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów-

 • skala ocen klasyfikacyjnych
 • minimalna liczba ocen cząstkowych- 4
 • poprawianie prac pisemnych
 • nieobecność na sprawdzianach i poprawa
 • nieprzygotowanie do lekcji , dłuższa nieobecność
 • praca niesamodzielna
 • procentowy wskaźnik –waga ocen
 • przelicznik oceny klasyfikacyjnej- zgodnie ze średnią ważoną
 • informacja o grożącej ocenie niedostatecznej- reguluje WSO

7.  Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna.

Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana ocena roczna poza oceną celującą, jeśli zostanie laureatem konkursu przedmiotowego lub w liceum uzyska indeks na wyższą uczelnię w wyniku nagrody konkursu przedmiotowego lub zgodnie z procedurą opisaną w WO.

Opracowała Grażyna Mejer