Dyrektor Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku
ul. Płk. Wilka Krzyżanowskiego 8, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – KIEROWNIK GOSPODARCZY  w wymiarze 1 etat


I Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 2 – letni staż pracy,
 • wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • znajomość Platformy GPE
 • biegła obsługa komputera ( znajomość programów Microsoft Exel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca na platformie GPE – środki trwałe , wydatki , dochody
 • dekretacja dokumentów przychodzących
 • sporządzanie umów dochodowych
 • współpraca z księgowością w GCUW
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,
 • utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,
 • współpraca z firmami
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,
 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,
 • zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo – budowlanych, itp.)
 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 • przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 • sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników niepedagogicznych,
 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach niepedagogicznych,
 • obsługa techniczna imprez i uroczystości
 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).


III Warunki pracy i płacy

 • zatrudnienie na czas próbny
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 18.03.2009r (Dz. U. Nr 50 poz. 398)


IV Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
V Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Płk. Wilka Krzyżanowskiego 8 ,80-271 Gdańsk , w godzinach 8.00-14.00 lub przesłać na adres szkoły w zamkniętych kopertach  (z dopiskiem – nabór na stanowisko-Kierownik gospodarczy)
do dnia 10 listopada 2017r.

 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.