OGŁOSZENIE TABLICOWE NR 3/2017
o przetargu na wynajem pomieszczenia na terenie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Gdańska  Nr XXXIV/1045/05  Rady Miasta z dnia 13.01.2005 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na sfery czynszowe

Dyrektor  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku
z siedzibą przy ulicy płk.Wilka-Krzyżanowskiego 8

ogłasza pisemny przetarg na wynajem pomieszczenia:

 – sala  gimnastyczna o powierzchni  162 m²
Na działalność dydaktyczną w godzinach uzgodnionych z Wynajmującym.
Pomieszczenie wynajmuje się z prawem do użytkowania sanitariatów, wody, ogrzewania i energii elektrycznej.

Warunki przetargu:

  1. Złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w zamkniętej i opisanej kopercie „ nie otwierać przed 25.09.2017 r. do godziny 12.00
  2. Termin składania ofert do 25.09.2017 r. do godziny 12.00
  3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 25.09.2017 r. po godz. 12.00

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Oferent określa wstępnie godziny, dni najmu oraz
  2. Krótki opis planowanej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu.
  3. Składana oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
  4. Do ofert należy dołączyć:

– kserokopie zaświadczenia o wpisie ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS.

– kserokopię decyzji o nadaniu NIP

– kserokopię decyzji o nadaniu REGON

– do wglądu dowód osobisty.

Cena wywoławcza  za 1 godzinę zegarową najmu ustala się w wysokości 25 złotych brutto.
lub czynsz ryczałtowy   płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
Wynik przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia oferty na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej.
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
Dyrektor ZSO nr 1 w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu
w całości lub w części bez podania przyczyn.

Dyrektor szkoły
Małgorzata Solowska