GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W IX LO

poniedziałek:           7.45 – 15.30

wtorek:                     7.45 – 15.30

środa:                       7.45 – 15.30

czwartek:                 7.45 – 15.30

piątek:                      7.45 – 15.00

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI


                                                        Zadania biblioteki

  1. Biblioteka szkolna z czytelnią są pracowniami służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, popularyzowaniu wiedzy i literatury oraz wiedzy o regionie.

2. Biblioteka jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
3. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów:

   kształcąco–wychowawczej, opiekuńczo–wychowawczej i kulturalno–rekreacyjnej.
4. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno–wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
5. Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór służący do realizacji programu dydaktyczno– wychowawczego szkoły oraz zgodny z potrzebami i zainteresowaniami uczniów i nauczycieli.


                                         Prawa i obowiązki czytelników
1. Prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki mają uczniowie, nauczyciele i

   inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie i zagubienie wypożyczonych

   książek oraz innych materiałów.
3. Biblioteka może określić jednorazową ilość wypożyczonych pozycji z podaniem terminu

   ich zwrotu.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik musi zwrócić taką samą

   pozycję. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną

  przez bibliotekarza.
5. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane

   nagrody na koniec roku szkolnego.
6. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia

   w sekretariacie szkoły zaświadczenia (karty obiegowej) potwierdzającego zwrot

   materiałów wypożyczonych z biblioteki.


                                                  Organizacja biblioteki
1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

   A/zapewnia właściwe pomieszczenie i jego wyposażenie (zgodne z przepisami BHP),

       warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

    B/zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi i

       pedagogicznymi) według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do

       doskonalenia zawodowego,

     C/zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

     D/zarządza skontrum zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązujacymi przepisami,    

         odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika,

     E/w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający

        zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania.

  1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z

   organizacją roku szkolnego. Jeżeli w bibliotece będzie przeprowadzane skontrum, okres

   udostępniania zostanie odpowiednio skrócony.
3. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
4. Jeden dzień w tygodniu (środa) jest przeznaczony na prace związane z zakupem,

   opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe

   nauczyciela bibliotekarza.
5. Zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
6. Wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły, mogą być też dotowane przez Radę

   Rodziców i innych ofiarodawców.

  1. Książki są wypożyczane na okres dwu tygodni, czasopisma i inne materiały na jeden

   tydzień. W razie potrzeby okres wypożyczenia można przedłużyć.


                       Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza
1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonego mu

   księgozbioru.
2. Gromadzi (zakupy i ewidencja), opracowuje (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie

   techniczne, konserwacja) i udostępnia (w wypożyczalni i czytelni) księgozbiór służący do

   realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz zgodny z potrzebami i

   zainteresowaniami uczniów.
3. Służy pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów .
4. Prowadzi różnorodne formy popularyzacji literatury i inspirowania czytelnictwa.
5. Prowadzi i rozbudowuje własny warsztat informacyjny umożliwiający udzielanie

   informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych (księgozbiór podręczny,

   katalogi, kartoteki, teczki zagadnieniowej). Tworzy nowoczesne, komputerowe bazy

   danych.
6. Realizuje program przysposobienia czytelniczo – informacyjnego, współpracując z

   wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
7. Przekazuje i uzupełnia na bieżąco księgozbiór w gabinetach przedmiotowych.
8. Sporządza plan oraz roczne sprawozdanie z pracy biblioteki oraz harmonogram zajęć z

   przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.
9. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół

   zainteresowań, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno –

   wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich

   do samokształcenia.
10. Doskonali warsztat swojej pracy.

Na początku roku szkolnego, w październiku, w IX LO przeprowadzana jest akcja  „Uwolnij książkę”

Uczniowie zachęcani są do przynoszenia do szkoły swoich książek i wymieniania ich nieodpłatnie na inne, które wybiorą sobie z zebranego w ten sposób księgozbioru. Bookcrossing w ten sposób realizowany stał się już popularny w „Dziewiątce”.